Na ovoj sjednici općinskog Vijeća jedina točka dnevnog reda o kojoj se raspravljalo bila je donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač. Odluka je jednoglasno donesena.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Bjelovar, Saša Križ iznio je promjene u Prostornom planu. Naglasnio je kako je isti usklađen je sa zakonom iz 2013. i 2014. godine. Najveće promjene bile su u samom naselju Sirač i oko kamenoloma, Purnici. Te izmjene više su napravljene zbog usklađivanja sa zakonom. U postojećoj trasi plinovoda može se raditi novi plinovod bez vađenja starih cijevi. Mijenjan je uži centar zbog obveze izrade urbanističkih planova, područje prečistača i poduzetnička zona stavljeno je u građevinsko područje, prostornim planom obuhvaćena je i cesta prema prečistaču.

Plan se prilagodio ekološkoj mreži. Regulacija Bijele je ostao isti, korito se može pomaknuti, ali mora ostati i staro korito, ne smije se zatrpati. Park branitelja, park skulptura kod zgrade Kamena i Krajcerova površina ostalo je kao javna zelena površina. Iza mlina Moučka sve je stavljeno kao zemljište za sport i rekreaciju. Oko starog grada stavljeno je u društveno. Bilo je privatnih zahtjeva koji su većim dijelom udovoljeni. Nije udovoljen zahtjev da se u građevno područje stavi od Pijanovog brda prema Dubnici. Uz prečistač je stavljen jedan dio za potrebe energetskog sustava za potrebe prečistača.

Trasa prometnice D5 se ne mijenja i ide prema idejnom rješenju studije utjecaja na okoliš. Velikih promjena u Županijskom planu nema. U Prostornim planu županije za Sirač stavljana su eksploatacijska polja, stavljena je Purnica za sport i rekreaciju, stavljene su akumulacije, stavljene su proizvodne zone u Grižini i na Lanari, stavljeno je vojno skladište u Doljanima i Kipu. Kod infrastrukture stavljena je nova planirana cesta D5, obuhvaćeni su postojeći dalekovodi, plinovod preko Omanovca za Pakrac, novost je da se uz akumulacije mogu raditi i mini hidrocentrale. Ministarstvo zaštite prirode tražilo je da se stavi da se ne može raditi ukoliko ugrožava ekološku mrežu. U županijskom planu su i dva istražna prostora, pojasnio je Saša Križ.

 

Dokumenti sa 18. sjednice:

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač