IGOR SUPAN, mag.oec. (DHSS)

Kontakti:  tel. 043/ 675-256,  mob. 099/ 264 3883,  e-mail: opcina@sirac.hr

Rođen 13. ožujka 1987. godine u Pakracu

Osnovnu školu završio je u Siraču, a srednju školu u Daruvaru – obrazovni program ekonomija, uprava i trgovina, zanimanje ekonomist.

2005. godine upisao se kao redoviti student na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, studij Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje te stekao zvanje Sveučilišnog prvostupnika ekonomije, bacc.oec.

2010. godine upisao se kao redoviti student na diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku, smjer Marketing te stekao zvanje Magistra ekonomije, mag.oec.

Nakon završenog fakulteta radi na stručnom osposobljavanju u Općini Sirač do 24.05.2013. godine kada počinje profesionalno obnašati dužnosti na mjestu Zamjenika načelnika Općine Sirač do 21.05.2021.

Od 21.05.2021. godine počinje obnašati dužnost Općinskog načelnika Općine Sirač.