Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija  fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

 

Službenica za informiranje

Lidija Lukaš Dundović
Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, Sirač
Tel.: +385 (0)43 675 250
Fax: +385 (0)43 675 259
E-mail: opcina@sirac.hr
E-mail službenika za informiranje: informacije@sirac.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Sirač na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)43 675 250
  2. putem faksa na broj: +385 (0)43 675 259
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: informacije@sirac.hr
  4. poštom na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač,
  5. osobno na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Naknada stvarnih materijalnih troškova

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14, 15/14-ispravak, 141/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako  postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načnu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

Općina Sirač temeljem članka 10. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje ASSET LISTU Otvorenih podataka objavljenih na službenoj web stranici Općine www.sirac.hr koju možete preuzeti u obliku Excel tablice.

Popis skupova podataka s metapodacima – asset lista Općine Sirač

 

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Katalog informacija Općine Sirač