Ime i prezime

E-mail

Telefon

Mobitel

Marijana Weiser, upr.iur. – Pročelnik

marijanaweiser@sirac.hr

675-252

099/ 378 0150

Ivana Balder, mag.oec. – Viši stručni suradnik za financije

ivanabalder@sirac.hr

675-251

099/ 814 9827

Željka Horina, struč.spec.oec. – Viši stručni suradnik za razvojne projekte –  Voditelj društvenog doma Šibovac

zeljkahorina@sirac.hr

675-253

Mirela Polenus, bacc.admin.publ. – Viši referent za financije

mirelapolenus@sirac.hr

675-253

099/ 705 4645

Marija Miler – Rreferent za financije

marijamiler@sirac.hr

675-251

098/ 378 012

Lidija Lukaš Dundović, oec. – Administrativni referent

lidijadundovic@sirac.hr

675-250

099/ 473 3486

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Organizacijska shema Općine Sirač
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Sirač