Opća Uredba o zaštiti podataka (u nastavku GDPR) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Cilj Uredbe je pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji. U članku 5. GDPR-a propisana su načela obrade osobnih podataka. Ta načela ujedno predstavljaju i glavne obveze svakog voditelja obrade.

Općina Sirač kao voditelj obrade osobnih podatak obvezna je u svom radu postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika.

Osobni podaci svi su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrada osobnih podataka obavlja se na temelju zakonske ovlasti ili privole ispitanika. Ako se obrada obavlja temeljem zakonske ovlasti mogu se obrađivati samo oni podaci koji su određeni zakonom, za proširenu obradu potrebna je privola ispitanika.

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Općina Sirač obvezuje se kako neće učiniti dostupnima Vaše osobne podatke trećim osobama, već će iste koristiti samo u svrhe obrade za koju su osobni podaci prikupljeni.

Ispitanik u svakom trenutku ima pravo na informaciju i pristup osobnim podacima, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka, te pravo odustati od dane privole za obradu podataka, kao i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Općina Sirač kao voditelj obrade osobnih podataka imenovala je službenika za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka je o osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe o zaštiti podataka, te drugim odredbama EU ili RH o zaštiti podataka,

  • praćenje poštovanja Uredbe o zaštiti podataka, te drugih odredaba EU ili RH o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,

  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35 Uredbe o zaštiti podataka,

  • suradnja s nadzornim tijelom,

  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Sirač je Lidija Lukaš Dundović.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Općina Sirač
Stjepana Radića 120/I
43541 Sirač
Telefon: 043/675-250
Telefax: 043/675-259
E-mail adresa: opcina@sirac.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.

 

Trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti dionika i svih ciljanih javnosti, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima i obvezama, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupna provedba svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Odluka o načinu korištenja videonadzora
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka