Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Općina Sirač započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Uz nacrt prijedloga, Proračun čine i njegovi sastavni programi:

  • Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
  • Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu 
  • Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

Na postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zajedno s Nacrtom prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu dostavlja se i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2017. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, putem OBRASCA sudjelovanja javnosti u postupku savjetovanja.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom  javnošću, te prihvaćanja ili odbijanja prijedloga i mišljenja, Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu i svim Programima uputit će se na donošenje Općinskom vijeću Općine Sirač.

 

NACRT PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA

Proračun 2018. sa projekcijama
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju – proračun
Izvješće o provedenom savjetovanju – odluka