Većina točaka Dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Općine Sirač održane 16. rujna 2019. godine odnosila se na Komus, Javnu ustanovu za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Sirač. Sve Odluke vezane za ovu Javnu ustanovu na sjednici Vijeća su izglasane, a o razlozima zašto Komus, načelnik Branimir Miler kaže:

 

Potreba za formiranjem ustanove nametnula se zbog postavljenih ciljeva u prvom redu realizacije projektnih aktivnosti planiranih u vrijednosti od 10 milijuna kuna koji se sufinanciraju dijelom iz Proračuna općine, a riječ je i o projektima koje u punom iznosu financira Općina:

 

Tako da su vijećnici uz korigiranje određenih pozicija, glasovanjem jednoglasno podržali Odluke koje se tiču davanja suglasnosti na Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciju Javne ustanove kao i o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa siračkog Komusa. Što se tiče radnika Komusa?

 

Jedna od točaka Dnevnog reda ove sjednice Vijeća u Siraču bila je Odluka o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci ove godine što je izraženo u postotcima, kako pojašnjava načelnik Branimir Miler:

 

 

U planu je i 10 i pol kilometara ceste Pakrani-Bijela-Borki a tu je i:

 

U sljedećem trogodišnjem planu realizacije je i rekonstrukcija Društvenog doma u Šibovcu, posao vrijedan tri milijuna kuna, a uz sve spomenuto provodi se i:

 

Također se u Siraču provodi i dosta dobar program Zaželi u kojem je za 125 korisnika angažirano 25 žena.

U Općini Sirač javljaju se na sve otvorene natječaje prijavljujući pojekte za koje se procjenjuje da bi po realizaciji mogli biti od koristi stanovnicima koji žive na području općine. Ideja i posla ima, a jedini problem u radnom zamahu je nedostatak izvođača.

Prisutnom problemu usprkos prilično posla je završeno u Hrvatskom domu gdje se upravo ovih dana očekuje početak radova na drugoj fazi kojom je predviđeno uređenje nekoliko prostorija sa salom za potreba Udruga. Osim radno-operativno Općina Sirač angažirana je i na promicanju kulturnih vrijednosti tako da se u subotu, 21. rujna otputovalo u Mađarsku:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 21. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o davanju suglasnoti na Statut Javne ustanove 'KOMUS'
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove 'KOMUS'
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa javne ustanove 'KOMUS'
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Osnovne škole Sirač, Program predškole za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Sirač
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji