POSTUPCI STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Pravni temelj: Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13 , 148/13, 76/14 i 147/14,18/15), Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13).

          U okviru Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  rješava se o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi.

         Člankom 7. Zakona o područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu Zakon o PPDS) propisano je da će Republika Hrvatska poticati povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na područjima posebne državne skrbi prije Domovinskog rata, te naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju područja posebne državne skrbi.

         Povratak i ostanak, te naseljavanje stanovništva na područjima posebne državne skrbi poticati će se i stambenim zbrinjavanjem na jedan od slijedećih načina (članak 8. Zakona o PPDS):

 1. davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 2. davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala
 3. darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće ili
 4. darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

          Stambena površina obiteljske kuće ili stana ili odgovarajuća količina građevnog materijala, utvrđuje se, sukladno članku 9.b Zakona o PPDS, prema broju članova obitelji, i to:

 • samac – 35 m²
 • dvočlana obitelj – 45 m²
 • tročlana obitelj – 55 m²
 • četveročlana obitelj – 65 m²
 • peteročlana obitelj – 75 m²
 • za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m².

 

ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

          Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13,  148/13,76/14 i 147/14,18/15) rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi počinje teći od 01.01.2016.g. i  ističe 15.veljače 2016. godine. Rok se odnosi i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

             Zahtjevi se mogu podnijeti u nadležnom  Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda da li je protiv njih pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji, kao i;

 • dokaz o statusu nositelja stanarskog prava, odnosno člana obiteljskog kućanstva nositelja stanarskog prava,
 • dokaz o stečenom pravnom položaju zaštićenog najmoprimca odnosno člana obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca,
 • izjavu vlasnika/suvlasnika nekretnine kojom dopušta podnositelju zahtjeva obnovu/popravak/dogradnju na nekretnini u njegovu vlasništvu/suvlasništvu kao i upis zabrane otuđenja,
 • izjavu o stanju useljivosti stambenog objekta

         Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

         Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

         Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

        Osim navedenih, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, obvezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a, stavka 2., koji uvjeti su propisani Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

 

V A Ž N O

        Podnositelji zahtjeva koji su bili na Listi prvenstva za 2015. godinu, a nije im rješenjem ureda državne uprave utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već se prenose na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva, a  podnositelji mogu nadopuniti svoje zahtjeve do  15.veljače 2016.godine.

      Navedeni dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

      Dosadašnji podnositelji zahtjeva koji nisu bili na Listi prvenstva za 2015. godinu, kao i svi korisnici koji nikada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnose novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sa cjelokupnom dokumentacijom koja je potrebna. Rok za podnošenje zahtjeva je 15.veljače 2016.g.

      Bivši nositelji stanarskih prava koji su do sada predali zahtjev za stambeno zbrinjavanje u skladu s dosadašnjim rokovima, bez obzira jesu li ili nisu na Listi prvenstva za 2015. godinu, ne trebaju podnositi novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Uredi državne uprave u županijama njihove zahtjeve će rješavati po službenoj dužnosti te će se korisnici u tijeku upravnog postupka kontaktirati po potrebi.

      Bivši nositelji stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi, ne mogu podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje jer je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 42/13) istekao 31. kolovoza 2013. godine.

     Za korisnike organiziranog smještaja u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj, postupak stambenog zbrinjavanja provest će se po službenoj dužnosti prema planu zbrinjavanja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te isti nisu u obvezi podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

                                                        

LISTA PRVENSTVA ZA 2016. GODINU

     Uredi državne uprave u županiji sastavljaju liste prvenstva za 2016. godinu razvrstanu prema općinama i gradovima  do 30. ožujka 2016. godine na temelju pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, u skladu s kriterijima koje Uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske, te ih objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

    Na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 15 dana od dana njihove objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama, a izvršne liste moraju biti objavljene do 15. svibnja 2016. godine.

 

POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA S LISTE PRVENSTVA ZA 2016. GODINU

      Pravo na stambeno zbrinjavanje prema modelima stambenog zbrinjavanja donosi se rješenjem, u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu, raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu, te planu stambenog zbrinjavanja. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se u skladu s listama prioriteta razvrstanim prema općinama i gradovima koje za tekuću godinu utvrđuju uredi državne uprave u županijama.

Ostali podzakonski akti koji se primjenjuju u poslovima stambenog zbrinjavanja:

 1. Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (NN 133/13),
 2. Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (NN 133/13),
 3. Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14).