Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8231348.html

 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-02/17-01/1

Urbroj: 2111/04-03-17-2 od 26. X. 2017.    (5058)

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Sirač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

I. za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač, na radno mjesto komunalni radnik, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Stručni uvjet:

– srednja stručna sprema,

– položen vozački ispit B-kategorije.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) – punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a osoba strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, treba imati prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

II. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova.

III. Kandidat koji ostvaruje prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

IV. Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti u originalu ili presliku:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

III. Kandidat koji ostvaruje prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

IV. Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti u originalu ili presliku:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

– vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

– potvrdu o položenom vozačkom ispitu
B-kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

V. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objaviti će se na web-stranici Općine Sirač – www.sirac.hr.

Na oglasnoj ploči Općine Sirač (Sirač, Stjepana Radića 120/I) i na web-stranici www.sirac.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

VI. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač, s obveznom naznakom: »Javni natječaj za prijam namještenika«.

VII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

VIII. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja dostavit će se pisana obavijest.

IX. O rezultatima postupka javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Općina Sirač

Podaci uz javni natječaj