Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 23. kolovoza 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ:2103-09-22-24.

Pozivaju se građani koji imaju imovinu na području Općine Sirač, a na istoj je nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Sirač ili u zgradi Općine Sirač radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, zaključno sa 31.08.2022.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

      1. popunjeni obrazac PN

      2. IBAN broj žiro ili tekućeg računa,

      3. dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu. (ako je primjenjivo)

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Sukladno čl. 25 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana  donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine putem:

      1. e-maila opcina@sirac.hr

   2. pošte na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43541 Sirač, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“

      3. osobno predati u Općinu Sirač

Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše
Obrazac PN