OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Pružanje javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom
Informacija o uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. – 2022. godine
Obrazloženje Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. – 2022. godine
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju
Izvješće o provedenom javnom uvidu
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 

Odluka o porezima

Nacrt Odluke o porezima Općine Sirač
Obrazloženje nacrta odluke o porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o porezima

Nacrt Odluke o porezima Općine Sirač
Obrazloženje nacrta odluke o porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazloženje nacrta pravilnika
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program potpora poljoprivredi

Nacrt programa potpora u poljoprivredi
Obrazloženje nacrta programa
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Cjenik komunalnih i ostalih usluga

Nacrt cjenika komunalnih i ostalih usluga
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

(Broj pregleda: 633)